مدارهای یکپارچه RF

تصویر شماره قطعه سازندگان شرح چشم انداز
ADAPTENUATORS Image ADAPTENUATORS MINI in stock RFQ
ADAPTERS-TYPE-N_SMA Image ADAPTERS-TYPE-N_SMA MINI in stock RFQ
ADAPTERS_BNC_SMA Image ADAPTERS_BNC_SMA MINI in stock RFQ
ADCH-80 Image ADCH-80 MINI in stock RFQ
AMP-25G Image AMP-25G MINI in stock RFQ
ANNE-50X Image ANNE-50X MINI in stock RFQ
BDCA-6-16 Image BDCA-6-16 MINI in stock RFQ
BDCA-7-25 Image BDCA-7-25 MINI in stock RFQ
BDCA1-10-40 Image BDCA1-10-40 MINI in stock RFQ
BLK-18 Image BLK-18 MINI in stock RFQ
BLK-89 Image BLK-89 MINI in stock RFQ
CBL-2FT-NMNM Image CBL-2FT-NMNM MINI in stock RFQ
CBL-2FT-SMNM Image CBL-2FT-SMNM MINI in stock RFQ
CBL-2FT-SMSM Image CBL-2FT-SMSM MINI in stock RFQ
CBL-3FT-NMNM Image CBL-3FT-NMNM MINI in stock RFQ
CBL-3FT-SMNM Image CBL-3FT-SMNM MINI in stock RFQ
CBL-3FT-SMSM Image CBL-3FT-SMSM MINI in stock RFQ
CBL-6FT-NMNM Image CBL-6FT-NMNM MINI in stock RFQ
CBL-6FT-SMNM Image CBL-6FT-SMNM MINI in stock RFQ
CBL-6FT-SMSM Image CBL-6FT-SMSM MINI in stock RFQ
CBL-SERIES Image CBL-SERIES MINI in stock RFQ
DBTC-12-4 Image DBTC-12-4 MINI in stock RFQ
DBTC-12-4L Image DBTC-12-4L MINI in stock RFQ
DBTC-12-4_4L Image DBTC-12-4_4L MINI in stock RFQ
DBTC-13-5-75 Image DBTC-13-5-75 MINI in stock RFQ
DBTC-16-5-75 Image DBTC-16-5-75 MINI in stock RFQ
DBTC-17-5 Image DBTC-17-5 MINI in stock RFQ
DBTC-17-5L Image DBTC-17-5L MINI in stock RFQ
DBTC-17-5_5L Image DBTC-17-5_5L MINI in stock RFQ
DBTC-18-4-75 Image DBTC-18-4-75 MINI in stock RFQ
DBTC-20-4-75 Image DBTC-20-4-75 MINI in stock RFQ
DBTC-6-4-75 Image DBTC-6-4-75 MINI in stock RFQ
DBTC-75_OHMS_SERIES Image DBTC-75_OHMS_SERIES MINI in stock RFQ
DBTC-9-4 Image DBTC-9-4 MINI in stock RFQ
DBTC-9-4L Image DBTC-9-4L MINI in stock RFQ
DBTC-9-4_4L Image DBTC-9-4_4L MINI in stock RFQ
DG03-166 Image DG03-166 MINI in stock RFQ
DG03-168 Image DG03-168 MINI in stock RFQ
ELS-1300 Image ELS-1300 MINI in stock RFQ
ELS-210 Image ELS-210 MINI in stock RFQ
ELS-450 Image ELS-450 MINI in stock RFQ
ELS-950 Image ELS-950 MINI in stock RFQ
ERA Image ERA MINI in stock RFQ
ERA-1 Image ERA-1 MINI in stock RFQ
ERA-1SM Image ERA-1SM MINI in stock RFQ
ERA-2 Image ERA-2 MINI in stock RFQ
ERA-21SM Image ERA-21SM MINI in stock RFQ
ERA-2SM Image ERA-2SM MINI in stock RFQ
ERA-3 Image ERA-3 MINI in stock RFQ
ERA-33SM Image ERA-33SM MINI in stock RFQ